Arrangører av Vikenstevnet felt                                      20.10.2019

 

Starte planleggingen tidlig, på høsten året føre arrangementet.

Samlagsleder er bindeledd mellom kretsen og arrangør og skal være med i planleggingen fra starten.

Finne samlingssted med tilstrekkelig parkeringsmuligheter.
Finne områder som kan brukes om det også er bar mark med hensyn til anlegg av standplasser, og sikker bakgrunn for kuleinnslag og dekning for anvisere.   
Husk å få alle berørte grunneieres tillatelse
Innhente politiets vurdering/godkjenning av området om nødvendig.
Sørge for et variert opplegg så langt terrenget tillater.

På grovfelten kan 3 av de 5 holdene ha oppgitte avstander.
Finalene på grovfelt skal ha ukjente avstander.
Det skal legges opp eget innskytingshold på 100m finfelt.

Send ut innbydelese i god tid før arrangementet. Arrangør velger om det det benyttes nettpåmelding, eller lagvis skriftlig påmelding. Ved lagvis påmelding må skytetider returneres  senest 2 uker før arrrangementet. Husk ønsket om gavepremier i innbydelsen

Samlagene har i møte 28.10. 2015 vedtatt at  hvert samlag skal bidra med kr 1000,- til anskaffelse med gavepremier, arrangør bør på påminne samlagene om dette i innbydelsen.

Innbydelse skal inneholde informasjon om tidspunkt, sted påmelding, innskudd, premiering.
Ta gjerne med litt om løypa, lenge og beskaffenhet, både grov -og finfelt.

Sørge for tilstrekkelig veimerking til stevnestedet på arrangementsdagen

Informere presse; aviser, tv, og radio innfor kretsens grenser. Samt norsk skyttertidende. Utpek en pressekontakt

Legg ut resultatene fra stevnet så snart som mulig på arrangørlagets hjemmeside eller annen navngitt hjemmeside om laget ikke har egen side, og på DFS-resultater.

Sende resultatene til Vikenkretsens mail som ligger som Webmaster på hjemmesiden

Opplegg; bruk tilstrekkelig antall figurer på hvert hold (12-15 figurer)

Sørge for markert skille mellom figurgruppene med godt synlige merker i sterke farger, og i felt med 5 figurer heve fig. nr 3-8-13-osv.

Unngå opplegg med dobbelthold da dette lett skaper forsinkelser og venting, om det er helt nødvendig må starttiden mellom lagene økes.

Bruk bakgrunnsmateriale av papp eller lignende. Påse at figurene plasseres slik at skytterne  får god kontrast på sin figur. (at figurene ikke plasseres i kanten, oppe eller nede på ramma, tenk da også på figurer som er hevet) figurer for AG/HK-416 bør settes i tillegg utenfor ”siste ordinære” figur etter vurdert behov.

Løypa bør ikke være for lang, la det ikke bli slik at skyttere avstår på grunn av frykten for at de ikke orker og gjennomføre runden. Om løypa blir kort så øk antall figurer. (det er ønskelig at ingen av skytterne kommer inn før siste lag er ute i løypa, gjelder kun grovfelt)

Finaler; legg opp med minst like antall figurer som det er anbefalt for hovedskytinga.

Stangskyting, lag standplass så flere skyttere  kan legges ned samtidig, minst 5 skyttere.

Det er en fordel å ha et underlag på standplass for stang og felthurtig.

Selvanviserfigurer for stang-og felthurtigskyting må plasseres, og testes slik at de gjør utsalg for de som benytter rekrutt patroner.

Arrangement: Utarbeide en realistisk tidsplan, ta om nødvendig en prøverunde med transport gangtid skyting med antatt anvisningstid og eventuelt andre ting som inngår i feltrunden.

Sørge for høytalere inne og ute så deltakere/presse/publikum holdes orientert, ha en person som er ansvarlig for opprop og informasjon.

Program for feltrunden, finfelt og grovfelt, slåes opp ved påmelding.

Oppgi gjerne avstander på grovfelten etter skytingen om det er mulig, avstandsbedømmelsen er også er en utfordring det interessant å få svar på.

Oppslag av resultater må skje så snart de er klare, og må fullføres til alle resultater er oppslått.

Finaler bør planlegges slik at de avsluttes likt på finfelt og grovfelt, da unngår vi at mange må vente på premieutdelingen.

Ved flere finalelag i grovfelten skal disse holdes adskilt til siste lag er ferdig skutt.

Alt personell som skal ha sentrale oppgaver må samles til en briefing. (Standplassledere, ansvarlige anvisere, kontor, opprop, resultat. Det er viktig at det benyttes lik prossedyre på alle stanplasser/hold) 

Sette opp premiebord så de som må reise før ordinær premieutdeling kan få sine gavepremier og beger utlevert. Dette fordi det er komplisert, krevende og dyrt for arrangør å ettersende premier. 

Premieutdelingen bør starte senest kl.1700. 

Bestilling av beger:

Arven sølvvareverksted. Bergen

Stort beger                8 cm

Middels beger           7 cm

Lite beger                  5,2 cm